PostHeaderIcon Zastupitelstvo

2014

Pondělí 17.března

Omluveni: p.Vítovcová, p.Slepička

Ověřením zápisu pověřili p. Wagnerovou a p. Jílkovou

Program:

1) Zpráva Kontrolního výboru (J.Škoda). Prověření řidičů minibusu

2) Schválen závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2013 ve výši 2.601.572,67 Kč.

MŠ Křimice vykázala hospodářský výsledek ve výši 8.819,34 Kč, který rozdělila do fondu odměn a do rezervního fondu.

3) Změna rozpočtu (Běhounek)

Finanční dary

Kovošrot Suda     50 tis. Kč (provoz a údržba mikrobusu), Berchtold, s.r.o.    20 tis. Kč (Zámecké slavnosti)

Odměny

EKO-KOM za separaci odpadů za IV. Q 2013  62.897,- Kč

Přesuny

Z kultury -  pronájem plošiny na osvětlení 4 tis. Kč

Zapojení FRR

60 tis. Kč  - vánoční osvětlení (ozdobení listnáče u pošty – LED osvětlení)

70 tis. Kč  - klimatizace v ordinaci praktické lékařky

50 tis. Kč  - náklady spojené s přesunem a rekonstrukcí pomníku

20 tis. Kč  - 2 ks nových info tabulí

150 tis. Kč  - na revitalizaci Zahrady fantazie v areálu MŠ

25 tis. Kč  - nákup a instalace ruských kuželek a pétanque na „Ostrůvku“

15 tis Kč  - dokumentace k připravovanému koupacímu jezírku

4) Schválen benefit ve formě  bezplatného využívání minibusu pro Salesiánské hnutí mládeže Plzeň – Skvrňany na rok 2014 ve výši   10 tis. Kč

5) Nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 415 v k.ú. Křimie jehož součástí je stavba na adrese Prvomájová 271/100, Plzeň, žadateli panu Mgr. Luboši Vraštilovi, Křimice 112E, Plzeň.

6) Nesouhlasí s odkupem  části pozemku p.č. 908/4 k.ú. Křimice o výměře 8 m2 za účelem vybudování vjezdu na svůj pozemek p.č. 386/1 panu R.Pokornému, ale doporučuje odkup větší části pozemku a to o výměře cca 47 m2.

7) Žádost p. Daniela Vilda a p.Petra Hese na odkup části pozemku p.č. 908/3 k.ú. Křimice o výměře cca 180 m2 za účelem zlepšení příjezdu k pozemku ve vlastnictví žadatelů – pozemek p.č.  391/1 bylo odložena k dalšímu projednání .

8 ) Kladné stanovisko k návrhu vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2015. Zůstává stejný jako letos.

Zprávy

-  navýšení vyučující třídy ZŠ v Křimicích. Z původních 4 na 5.

- zrušení služebny Městské policie v Křimicích (od r. 2008), bude opět přidělen strážník

__________________________________

2013

18.září

Ověřením zápisu pověřili p. Vítovcovou a p. Forejtovou.

Jednohlasně odsouhlasilo

- vykonanou průběžnou kontrolu plnění usnesení

- změny rozpočtu č. 06 na rok 2013 – rozdělení sponzorských darů

- 154 tis. Kč na kulturu, financování Zámeckých slavností 2013. Konkrétně od firem: AVE 10 tis. Kč, WERMONT 5 tis. Kč, AMESBURY 30 tis. Kč, TJ ČSAD 9  tis. Kč, KERAMIKA 50 tis. Kč, STAVAS 50 tis. Kč

- 140 tis. Kč od firmy AMESBURY na opravy komunikací

- 35 tis. Kč od firmy FLEXI na provoz mikrobusu

- 50 tis. od firmy ASEKOL na rekontrukci povrchu sběrného místa

- 41 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí, respektive na výdaje na dohody

Odměny za třídění odpadu za 2. čtvrtletí r. 2013 ve výši 6437,50 Kč bude použita na výdaje spojené s další separací odpadu.

Příjem za odevzdaný šrot (stará vrata od hasičárny) ve výši 6 tis. Kč bude využit hasiči.

Byl proveden prodej 1 ks vyřazeného kotele zv. VIADRUS ve výši 500,- Kč a peníze budou předány MŠ k jejich využití.

Z fondu FRR se provedou následující převody (celkem 170 tis. Kč):

- z Tělovýchovy a volného času na služby (permanentky na hokej a fotbal) 12 tis. Kč

- z místní správy služby na místní správu DKP 10 tis. Kč

na místní správu materiál 60 tis. Kč

- z místní správy investice na osobní výdaje chodníky 54 tis. Kč

na osobní výdaje dohody 67 tis. Kč

- z MŠ služby na MŠ opravy 23 tis. Kč

- z MŠ DKP na využití volného času 21 tis. Kč

- z paragrafu sběrné místo materiál na sběrné místo opravy   1 tis. Kč

Dále odprodej hasičského zásahového vozu AVIE A 31 za nejvyšší nabídku – 52.500,- Kč obci Chrudichromy.

Rovněž návrh na uzavření smlouvy mezi MO Plzeň 5 – Kčimice a RWE GasNet s.r.o. o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci planárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní (po kolaudaci obnoveného plynovodu), kterou je nutné uzavřít v souvislosti se stavbou okružní křižovatky pro obnovu řadu v úseku stavby křižovatky, zastupitelé odsouhlasili.

Jednohlasně odsouhlasili návrh bezúplatného převodu 2 ks kotlů z areálu MŠ Křimice právnické osobě Lobkowicz s.r.o..

Žádost TJ SOKOL Křimice o poskytnutí dotace ve výši 22 tis. Kč na dopravu oddílu kopané v podzimní sezoně 2013/2014 byla projednána s pozměňovacím návrhem, který byl odsouhlasen 6 zastupiteli. Jedná se o kompromisní řešení, které bude vyzkoušeno a poté opět projednáno (na základě případné nové žádosti).

Žádosti o pronájem části pozemku p.č. 1936 p. Michalu Javůrkovi a o pronájem pozemku p.č. 406/10 p. Petru Štěrbovi byly jednohlasně odsouhlasené.

Zastupitelé odsouhlasili souhlas s „Nařízením města o omezení pochůzkového a zákazu podomního prodeje“. Odsouhlasili návrh novely obecně závazné vyhlášky města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – předsunutý prodej, a to za každý i započatý m2 a každý i započatý den  8,- Kč.

Souhlasí s návrhem novely obecně závazné yhlášky města Plzně č. 8/2001 Statut města. Jedná se o drobné úpravy textu tak, aby bylo vše v souladu a názvoslovím dle příslušných zákonů a zároveň novelizace raguje na nový občanský zákoník. Novela bude s účinností od 1. 1. 2014.

V diskuzi byl vznesen dotaz proč nebylo vydáno veřejnou vyhláškou územní a stavební řízení na Chebské ul.. Odpověď: ze zákona nevznikla povinnost ohlášení veřejnou vyhláškou. Bylo oznámeno „vývěskou“ přímo na místě a bylo oznámeno přímým účastníkům. Jednalo se o projednávání úprav Chebské ulice v návaznosti na Západní obchvat, který vyústí na Chebské ulici. Pokud územní a stavební řízení nabyde právní moci bude projekt zařazen do plánu města a bude čekat až na něj budou potřebné fin.prostředky.

Další příspěvky nebyly a proto bylo zasedání zastupitelstva řádně ukončeno.

17.dubna

Dva zastupitelé byli řádně omluveni, zastupitelka H.Jílková se opět bez omluvy nezúčastnila.
Ověřením zápisu byli pověřeni p. Vítovcová a p. Jiří Škoda.

Byl zvěřejněn výsledek hospodaření MO5 za rok 2012 s výsledkem hospodaření přebytek ve výši 3.577.772.– Kč, který bude po schválení závěrečného účtu města Plzně ZMP převeden do Fondu rezerv a rozvoje MO5.
Stav Fondu rezerv a rozvoje MO5 po finančním vypořádání roku 2012 bude ve výši 6.353.507,– Kč.
Dále předseda fin.výboru uvedl stav fin.vypořádání výsledku hospodaření MŠ Křimice – vykazuje přebytek ve výši 35.260,75 Kč. Přebytek bude rozdělen následovně:
do fondu odměn MŠ     28.208,46 Kč
do fondu rezerv MŠ        7.052,11 Kč

Pan Slepička informoval o změnách v rozpočtu
z položky místní správa přesunuto 20 tis. Kč na položku pohřebné
z položky komunální odpad 40 tis. Kč na položku sběrný dvůr: 25 tis. Kč na sociální pojištění, 10 tis. Kč na opravy a 5 tis. Kč na materiál
z položky silnice – služby 45 tis. Kč na položku chodníky úklid sněhu
z položky MŠ opravy 55 tis. Kč na položku právní služby
Z Fondu rezerv a rozvoje bude vyčleněna částka 500 tis. Kč na opravu-rekonstrukci vytápění MŠ.

Příjem z „hazardu“ za období 12/2012 – 02/2013 činí 66 tis. Kč a bude rozdělen následovně:

T.J. Sokol Křimice 19 tis. Kč,

Základní kynologická organizace Křimice 6 tis. Kč,

Český rybářský svaz Křimice 10 tis. Kč,

SDH Křimice 10 tis. Kč,

ZO Český svaz včelařů 2 tis. Kč,

Myslivecké sdružení Křimice-Radčice 2 tis. Kč,

Tělovýchovný klub Křimice 5 tis. Kč,

Úlet Křimice 7 tis. Kč,

Unie Roska 5 tis. Kč.

Zastupitelstvo vybralo nový název budoucí ulice v k.ú. Křimice a následně jednohlasně odsouhlasilo z předložených návrhů název KONOPNÁ.

Zamítlo p.Haně Forejtové – dočasně odkup pozemků p.č. 893/13 a 893/21. Žádostí se bude opět zabývat až po kolaudaci stavby okružní křižovatky, jelikož do této doby nelze rozhodnout.
Nesouhlasilo s odkupem části pozemku p.č. 45/1, jelikož tento pozemek je ve vlastnictví města Plzně a v současné době je na předmětnou část pozemku uzavřena nájemní smlouva.

Z důvodu zániku mandátu člena Kontrolního výboru MO5 pana Řežábka zvolilo zastupitelstvo nového člena výboru paní Vítovcovou z Plzeňské Aliance

Zastupitelstvo obdrželo záměr SSUPŠ na zřízení Základní umělecké školy v Křimicích a souhlasilo jednohlasně s jejím zřízením.

Starosta obce informoval hosty o připravovaných pravidlech používání mikrobusu, který byl zakoupen na základě daru rodiny Miani.

Ceny za kilometry budou ve výši cca 2/3 obvyklých cen v našem regionu.

Základní škola a mateřská škola Křimice budou mikrobus využívat zdarma.

Návrh byl zaslán na právnické oddělení a po jeho konečném schválení budou ceny, podmínky a objednávkový formulář k dispozici na stránkách UMO5. Přesné informace by měly být známy cca do 14 dnů, nejpozději do jednoho měsíce.

__________________________________________________________________

6.února

Ověřovatelé zápisu ze zastupitelstva  – p. Jílková a p. Wágnerová

Přítomno 10 zastupitelů, p. Řežábek – nepřítomen

Pan Slepička požádal o zařazení bodu do programu – dar od rodiny Miani, zakoupení mikrobusu. Starosta p. Otásek tento bod předřadil, jelikož jej označil za časově náročnější . Byla přítomná ředitelka 15. ZŠ paní Pavelková. Pan Slepička navrhoval zrušit usnesení o zakoupení mikrobusu a vyvolat další jednání s jiným rozdělením finančního daru. Starosta obce dal hlasovat – výsledek 3 pro, 1 se zdržel, ostatní byli proti.

Předběžně je mikrobus zajištěn u fy FORD, která garantuje i výši ceny z r. 2012 a to do března 2013 – rozdíl bude pouze o zvýšené DPH. Takže ZŠ obdrží rozdíl mezi kupní cenou mikrobusu a celkovou výší fin.daru, tj. cca 115 tis. Kč. K tomu bude v letošním roce škole poskytnuta dotace z rezervního fondu ve výši 225 tis. Kč a další rok stejná částka. Za tyto finance škola hodlá v letošním roce vybudovat PC učebnu, zasíťovat učebny+kabinety a zakoupit interaktivní tabuli. V příštím roce předběžně plánují opravu šaten a úpravy učeben. Jestliže bude tato smlouva mezi ÚMO5 a ZŠ podepsána, škola obdrží peníze během několika dnů – cca týden.ŘŠ se posléze vyjádřila v tom smyslu, že jí celé jednání o daru rodiny Miani přišlo nešťastné a celé jaksi zamotané. V době, kdy do jednání vstoupil městský obvod5, se celá záležitost zkomplikovala (dle slov ŘŠ nešťastně a zbytečně), jelikož inkriminovaný mail, kde městský obvod 5 navrhl zakoupení mikrobusu, se k paní ředitelce nedostal. Celá záležitost se posléze dojednávala v podstatě bez její účasti. Přesto smlouvu o rozdělení fin.daru mezi obec, zakoupení mikrobusu a školu – pomůcky pro žáky, podepíše. Škola bude ve své podstatě vybavena, i když s nutností dotace z rezervního fondu.

Bylo hlasováno, zda zastupitelstvo souhlasí s touto formulací dohody. Výsledek – 2 proti, 2 se zdrželi a 6 pro – odsouhlaseno.

Paní Adamovská – pravnučka paní Miani byla přítomna a podotkla, že její strýc netušil jaké nepříjemnosti a jednání se zde odehrávají. P. Adamovská ho tímto nechtěla zatěžovat, jelikož jeho zdravotní stav nebyl právě příznivý.

Dále byly projednávány další body programu zastupitelstva, což trvalo cca 20 minut.

  1. starosta Petr Otásek přečetl výzvu Policie k obyvatelům obce. Jednalo se o upozornění na krádeže a apel na občany, aby si více chránili svůj majetek.
  2. zpráva o činnosti městské policie. V loňském roce bylo zkontrolováno 81 osob, bylo udělené a zaplacené pokuty ve výši 21.700,- Kč, udělené a nezaplacené na místě za 37.800,- Kč
  3. zpráva kontrolního výboru
  4. zpráva o přerozdělení financí

-10 tis. na společenský ples

-12 tis. na tiskoviny

-4 tis. na rekonstrukci vytápění v ZŠ

-10 tis. na referendum

5.          informoval o stavu dotace pro zahradu MŠ, která by měla z fondů EU činit 1,9 milionu, přičemž spoluúčast města by měla být 300 tisíc a městského obvodu 5  rovněž 300 tisíc.

6.      informace o přiznání finančních prostředků na stavbu okružní křižovatky na Chebské ulici. Stavba by mohla být započata za cca 3 měsíce, pokud by vše(výběrové řízení atd.) probíhalo bez problémů. Dále starosta  informoval o opravě  kanalizace na Prvomájové ulici za 13 mil. Kč, což bude také znamenat její úplné uzavření. Mimo jiné též informoval, že otevření západního okruhu bude v termínu tj. 30. dubna 2014.

Následovala diskuze:

Pan Mojžíš se dotázal, jakým způsobem bude využíván mikrobus, zda bude využíván i pro komerční účely – pronájem za úplatu. Na jeho dotaz starosta odpověděl, že je připraveno několik variant využití mikrobusu, ale dokud nebude podepsána smlouva, nebude tyto varianty zveřejňovat. Pokud půjde vše bez problémů, tak dříve než za půl roku stejně nebude možné s přesností říci jak, kdy a kým bude využíván. Nejdříve tyto návrhy předloží na technické komisy, která je projedná – zasedání za měsíc, poté se budou projednávat na veřejném zasedání zastupitelstva – za 2 měsíce, takže nyní nebude nic zveřejňovat.

__________________________________________________________________

2012

3.12.

Na dnešním veřejném zasedání křimických zastupitelů, které začalo v 17:30, bylo nezvykle plno a nezvykle rušno. Přišlo mnoho maminek, učitelek a zástupců křimických dětí. Kauza „Dar milion“ pokračovala i na dnešním zasedání. Zastupitel Řežábek (PA) navrhl  „Revokovat  rozhodnutí  32/2012, nezakoupit minibus z finančního daru rodiny Miani a ponechat částku daru bez využití do nalezení konsenzu s 15. ZŠ,  o novém účelu a rozdělení daru bude informována rodina Miani a požádáno o její souhlas“. Po bouřlivé debatě veřejnosti a pana starosty nakonec návrh neprošel (5 pro a 6 se zdrželo hlasování). Starosta vyzval školskou komisy (příští středa v 16:30) aby se tímto problémem zabývala a občany, aby navrhli jinou možnost, než minibus. Otásek citoval dopis od rodiny Miani, že souhlasí s navržením koupě minibusu a se zbytkem peněz zakoupit interaktivní tabule a vzápětí kontroval Řežábek dopisem, že italská rodina nechce finance rozdělovat a celých 38.000,- E věnovat pouze žákům základní školy.  Mimochodem Interaktivní tabule jsou již dávno naplánované p. ředitelkou ZŠ z jiných zdrojů(pozn.autora).

Padlo mnoho otázek. Kdo vymyslel koupit autobus ? Otásek: „Navrhl jsem tisíce věcí, Miani si vybrali právě minibus“. Sám ale tvrdil, že bus bude pro obec finanční zátěž. Když se zjistí za pár let, že bus nikomu neslouží a prodá se, kam půjdou peníze? Otásek: „ To vám nikdo neřekne, třeba tu už škola nebude“. Napište do Itálie dopis, že se úřad unáhlil a požádejte o odsouhlasení  koupi jiné navržené (komisí) možnosti. Otásek: „Přineste návrhy do školské komise“.  Padnul i návrh jak uctít dar a to pojmenovat školské sportovní a kulturní akce „Memoriálem Šmídové“.

Dále se odsouhlasilo přijetí dotací ( např. hasičům , na zahradu školky, na volby, výherní automaty-loterie ) a přesuny financí . Zastupitel Slepička si opět neuvědomil, že je zde veřejnost a končil slovy „o kterých jsme již mluvili“ (myslel tím o hodinu před zasedáním) a hlasovalo se.  K rozpočtu obce (8.930.000,- Kč) na rok 2013 nikdo připomínku neměl. Poslední půjčka  (příští rok budou zrušeny) z Fondu rozvoje bydlení byla poskytnuta paní Jamrichové na opravu střechy.  Návrh MMP o navýšení daně z nemovitostí o 100% na příští rok křimičtí zastupitelé neodsouhlasili.

28.6.  Dotace občanským sdružením ( náhrada z hazardu 293.tis)

Občanské sdružení Výše dotace Účel
TJ Sokol Křimicez toho odd. florbalu odd. všestrannostiodd. fotbalu – dorost 35.000,-10.000,- 10.643,- 14.357,- Florbal – dresy, výstroj, startovné, dopravaVšestrannost – všesokolský sletFotbal – doprava dorostu na zápasy v období jaro 2012
Základní kynologická organizace Plzeň – Křimice 10.000,- Ceny, poháry a medaile pro účastníky závodů pořádaných v roce 2012
Český rybářský svaz Plzeň – Křimice 15.000,- Činnost rybářského svazu, zajištění dětských rybářských závodů
SDH Plzeň – Křimice 12.000,- Pořádání akcí pro děti a soutěží, na spotřební materiál
ZO Českého svazu včelařů Město Touškov 2.000,- Léčiva, plošné vyšetření včelstev na mor včelího plodu
Myslivecké sdružení Křimice – Radčice 3.000,- Nákup jadrných a dužnatých krmiv pro drobnou a spárkatou zvěř včetně krmné soli
Tělovýchovný klub Křimice 8.000,- Pronájem tělocvičny
TJ Lokomotiva Plzeň – sportovní činnost přípravky basketbalu 8.000,- Pronájem tělocvičny basketbalového kroužku pro ZŠ Křimice, ceny a nájmy pro uspořádání turnaje přípravek v tělocvičně SPŠD Křimice
Unie Roska 8.000,- Na částečné pokrytí nákladů na provoz o.s.

20.6.

Dne 20. 6. 2012 proběhlo  (a to doslovně – celé jednání se konalo cca 20 minut) veřejné jednání zastupitelstva MO5.

Zastupitelé se sešli v zasedací místnosti přesně v 17:35 hodin. Ověřením zápisu byli pověřeni: p. Wágnerová a p. Běhounek.

Starosta oznámil všem přítomným, že byli seznámeni s programem jednání a po odsouhlasení programu nastal „maraton“ informací. Občané byli v minulosti vyzváni k tomu, aby se zúčastňovali veřejných zasedání zastupitelstva, aby byli informováni o tom co se v obci děje.

Tentokrát by ovšem byla účast zbytečná, jelikož vše bylo předjednáno a samotné zasedání bylo 20-ti minutové a až neslušně stručné.

Přesto Vás informujeme o několika bodech, které byly přesně takto „heslovitě“ sdělené veřejnosti:

Zpráva kontrolního výboru:

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva MO5 – splněno.

Zpráva rozpočtového výboru:

Dotace – na zeleň                                216 tisíc

- na aktivní politiku                      3 tisíce

- na svoz tříd.odpadu                 48 tisíc

- na sociální oblast a děti            14 tisíc

Zámecké slavnosti                                  50 tisíc

Drobné opravy v MŠ                               3 tisíce

Ostatní                                                    30 tisíc

Kultura + drobné opravy                         40 tisíc

Na vybudování sběrného místa   200 tisíc

Dále zastupitelstvo jednalo o NESOUHLASU s rozhodnutím Magistrátu města Plzně týkající se daně z nemovitostí. Nebylo konkrétně řečeno s čím vlastně zastupitelé nesouhlasí a nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl dotaz.

Byl odsouhlasen odkup pozemků od soukromých majitelů do správy města a to parcely číslo

203, 897/27, 897/35 – předjednáno na tech.komisi – odsouhlaseno.

Dále byl schválen nesouhlas s odkupem budovy ČD + přilehlých pozemků. Nemovitost je v zanedbaném stavu a i odkup za symbolickou částku by byl značně nevýhodný. Oprava budovy by byla jen finanční zátěží a využití by bylo prakticky nulové.

Byla schválena revokace usnesení zastupitelstva na pozemku par.č.401/21 – kde bylo povoleno nakládání se spod.vodami – studna.

Starosta obce na závěr seznámil přítomné s možností nahlédnutí do kroniky obce. Záznamy v kronice provádí paní Fáková vzorně a velmi pečlivě. Obsah kroniky je dle zákona nutné kontrolovat – bylo konstatováno, že obsah je bez připomínek schválen.

Následovala diskuze, kde nebyl žádný příspěvek.

2011

07.12.  17:30

Omluveni zastupitelé Jílková a Bayer

Ověřovatelé zápisu byli stanoveni p. Škoda a p. Běhounek.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili:

-  drobné změny rozpočtu

-  dotace pro občanská sdružení:

TJ SOKOL Křimice – fotbal, mužstvu dorostu na dopravu    7 000,-Kč

TJ SOKOL Křimice – florbal na činnost                                  15 000,-Kč

TJ SOKOL Křimice  – ZTV , cvičební úbory na slet 2012    10 000,-Kč

Úlet – šipkaři – na činnost a dopravu                                          10 000,-Kč

-  prodej části pozemku p.č. 907/18 pro pana Zapomněla (14m2)

-  souhlasili s pojmenováním prostranství mezi zámkem a zelárnou názvem „Zámecké náměstí“.

- zaujali stanoviska k připravovaným vyhláškám města Plzně

- schválili investiční záměry obvodu na rok 2012

- schválili harmonogram práce ZMO, všech výborů a komisí na rok 2012

- zrušení komise pro rozvoj okrajových částí Křimic a převedení pod technickou komisi (navrhl p.Slepička)

- rozpočet na rok 2012, jako vyrovnaný a ve výši  8.271 tis.Kč.

Ve volné diskusi vystoupila paní Hladíková, předsedkyně svazu důchodců  s poděkováním za podporu, kterou jim naše zastupitelstvo poskytuje. Zároveň oznámila, že vystupují z této organizace a zakládají nové sdružení Klub křimických seniorů.

Na závěr předala paní Vítovcová (PA) zastupitelům požadavky a návrhy k vyřešení bezpečnostní situace nedodělané křižovatky Chebská x Plzeňská ( otevřena protiprávně v roce 2009 ).  Tyto budou předány technické komisi, která zasedá  23.1.2012.

***

14.09.  17:30

Ověřovateli zápisu byli stanoveni zastupitelé Běhounek a Slepička. Omluvena byla zastupitelka Jílková.

Zastupitelé poděkovali dnes již bývalému křimickému policistovi panu Františkovi Majnerovi (znám též jako Mahony), který po šesti letech v Křimicích  odešel do důchodu. Představila se zde nová ředitelka MŠ v Křimicích paní Jiřina Kavalírová, která obdržela od starosty obce šek na 33.920,- Kč. Tyto finance byly získány z dobrovolných vstupů, převážně ze Zámeckých slavností.

První bod jednání veřejného zasedání zastupitelstva „Kontrola plnění usnesení a činnost starosty“ byl právě starostou Petrem Otáskem přejit bez povšimnutí se slovy: „To jsme již probírali“.  NEHLASOVALO SE ! Bylo to úmyslné, nebo zapomněl, že toto probírali pouze mezi svými členy v zákulisí ?

Zastupitelstvo  projednalo a odsouhlasilo:

Půjčku 200 000,-Kč z Fondu rozvoje bydlení paní Čmelínské na  opravu  nemovitosti

Finanční dar Sokolu Křimice ve výši 10 264,-Kč na oslavy 100 let místní organizace.V  letošní roce již obdržel Sokol finanční dary ve výši 36 000,-Kč

Finanční dar hasičům na motor pohonu brány a dlažbu ( 8.000,- Kč)

Prodej částí pozemků  panu Ondřejovi Zapomělovi

Činnost kronikářů, paní Fákové a pana Novotného

Stanovisko k projektové dokumentaci na výstavbu za Žitnou (Průjezdnost ulice)

Zamítnutí vedením kanalizace z nové výstavby v Malesicích a jejím vypouštěním do řeky Mže v Křimicích

22.06.  16:30

Ověřovateli zápisu byli stanoveni p. Škoda a p. Řežábek.

Nejdříve starosta obce přivítal přítomné a informoval o své činnosti:

1x se zúčastnil zasedání dopravní komise parlamentu

2x zasedání dopravní komise krajského úřadu

Zúčastnil se také setkání s panem prezidentem, který navštívil krajský úřad Plzeňského kraje a konstatoval jak velmi vitální a příjemný je to člověk.

Proběhla 2 zasedání zastupitelstva města, kterých se zúčastnil a 6 jednání rady města.

Úspěšně se rozvíjí spolupráce se starostou Vejprnic. Společně se připravuje studie na vylepšení dopravní situace na Vejprnické ulici. Jedná se o možnosti využití grantu z Evropských fondů na vybudování chodníků a cyklostezky po pravé straně této ulice. Probíhají jednání s majiteli pozemků.

Bylo svoláno jednání s občany ul. Nádražní a Kozolupské. Zde jsou v ulici velmi vzrostlé stromy, které je nutné pokácet a v ulici osadit nové stromy. Bylo schváleno až na výjimku před nemovitostí p. Karlíka – zde se ponechá původní porost včetně stromů.

Další jednání proběhlo s vlastníky pozemků mezi bývalým st.statkem a dráhou ČD. Jednalo se o souhlas s odkupem pozemků. Investor předložil návrh ceny, kterou majitelé akceptovali, byly sepsány smlouvy o smlouvě budoucí . V této lokalitě by měla být výstavba rodinných domů.

Konalo se setkání s D.Limberským – reprezentant Viktoria Plzeň. Pan Limberský obdržel na památku knihu o Křimicích a bylo jednáno o možnosti spolupráce.

Dále proběhlo jednání o možnosti odkupu pozemků a vybudování sběrného dvora na pozemcích mezi Kovošrotem Suda a ČD. Byl podán návrh na zřízení sběrného dvora – vybudování by nemělo překročit částku 500 tisíc Kč.

Starosta obce navštívil 5 jubilantů + 3 jubilanty navštívila místostarostka obce.

Proběhlo jednání s ředitelem Městské Policie, při kterém byly řediteli předloženy výsledky ankety občanů. Ze závěru ankety vyplývá, že občané jsou většinou spokojeni s prací městs.policisty p. Mainera, ale s celkovou prací Městské Policie nikoli. Bylo přislíbeno přešetření a zjednání nápravy.

Starosta se sešel s ředitelkou ZŠ a proběhl krátký rozhovor, jelikož podrobnější zprávu předloží ředitelka ZŠ na školské komisi dne 26.6.11.

Proběhlo jednání s ředitelkou KS Katalogu. Paní ředitelka požádala starostu o pomoc při úpravě jízdních řádů MHD z důvodu změny pracovní doby.

Starosta informoval o vzniklé havárii kamenné zdi nad rybářskou restaurací, která bylo dočasně z důvodu bezpečnosti vyřešena ubouráním. Situace se bude komplexně řešit v projektu, na kterém spolupracují  i památkáři a bude zároveň řešit i vzhled „náměstíčka“.

Na jednání na magistrátu byl dořešen převod fin.prostředků na provoz MŠ, která bude od 1.7.11 v majetku obvodu. Částka 207 tis. Kč bude převedena na MO5.

Dále starosta předal slovo předsedovi kontrolního výboru, který konstatoval, že na zasedání komise dne 20.4.11 proběhla kontrola plnění usnesení a všech 7 bodů bylo splněno.

Dále následovala zpráva předsedy finančního výboru:

Mimo jiné uvedl, že bylo vyčleněno 50.300,- Kč pro firmu EKOKOM – separace odpadu.

Byly schváleny dotace na sociální oblast, na kulturu a pro občanská sdružení.

Předseda technické komise vyjádřil souhlas s podpořením žádosti p. Honzíka na odkup pozemku č. 150/3 o rozloze 70 m2. Zastupitelé odprodej schválili.

Před diskuzí pan starosta informoval o žádosti na grant z EF nazvaný Zahrada Fantazie. Jedná se o zahradu u MŠ. Rozdíl mezi finančními prostředky z EF bude financovat magistrát města Plzně. V případě, že by nebyl grant přiznán bylo by město požádáno o financování celé částky ve výši 1,9 mil. Kč.

Na MO5 proběhly další dvě kontroly: povolování hracích přístrojů – bez závad a kontrola vidimací a legalizací – bez závad.

Dále následovala diskuse, která vznikla na základě petice občanů. O důvodu podání petice informovala p. Forejtová. Starosta obvodu prohlásil, že petici pokládá za účelovou a namířenou proti jeho osobě. Diskutující – p. Forejt, ale upozornil, že se v žádném případě nejedná o nějaký útok, protože informace které byly poskytnuty na vývěsce MO5 nebyly přehledné. Vznikl proto dojem, že v případě pronájmu části pozemků bude Ztracená ulice neprůchodná. Toto by občané Křimic rozhodně neuvítali. Z diskuze vyplynulo, že Ztracená ulice bude i nadále průchodná a pozemky, které to budou zajišťovat se v žádném případě nebudou pronajímat ani odprodávat. Starosta obce slíbil, že průchod bude zachován – bude zúžený, ale zachovaný.

20.04.  16:30

Zasedání zahájil starosta obvodu. Po ustanovení ověřovatelů zápisu seznámil přítomné s činností starosty. Zúčastnil se: 5x zasedání rady města Plzně, 2x zasedání zastupitelstva města Plzně, 1x zasedání dopravní komise ministerstva, 1x zasedání dopravní komise Krajského úřadu, 2x konference o odpadech. Výběrového řízení na ředitelku MŠ v Křimicích – rozhodnuto bude příští týden. Navštívil občany, kteří slavili významná životní jubilea.

Do Křimic zavítal primátor města Plzně p. Baxa, který zde obdivoval mimo jiné ručně psanou kroniku.

Proběhlo zasedání s ředitelem Trolli, který starostu informoval o situaci ve firmě.

Další jednání se zástupci firmy, kteří mají zájem o výstavbu multifunkční haly v katastru Křimic. Jednalo by se o pracovní místa pro cca 8 tisíc lidí.

Oznámil přítomným, že v letošním roce proběhla jedna svatba na úřadě.

Oproti minulým letům je povolení pro oddávání rozšířeno i na dny v týdnu – dříve bylo povoleno jen v sobotu a neděli.

Informoval zastupitelstvo o novém bodu jednání – finanční podpoře pro školu z důvodu malého počtu žáků v 5. ročníku ZŠ.

Poté se přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů zasedání.

Prodej části pozemků 893 a 893/9

Zastupitelstvo tento odprodej neschválilo. Žadatel proto změnil svoji žádost o koupi na žádost o pronájem jen malé části pozemku 893/8. Tato změna byla schválena většinou zastupitelů (1 se zdržel) k dalšímu projednání.

Odkup pozemků č. 422 a 421paní Šárkou Plochou, které do současné doby byly v pronájmu byl odsouhlasen.

Bylo oznámeno, že poplatky za pronájem veřejných prostranství se sjednocuje na 5,- Kč za metr čtvereční.

Dále se projednával mimořádný bod jednání – příspěvek na platy učitelů ZŠ z důvodu nízkého počtu žáků v 5. ročníku. Pokud by MO5 nepřispěl hrozilo by zrušení třídy a dojíždění žáků z 5. ročníku mimo obvod. Po diskuzi bylo přikročeno k hlasování a bylo odsouhlaseno ( 1 se zdržel).

Následovala zpráva kontrolního výboru:

Zveřejněna zpráva o výsledku hospodaření v r. 2010.Celková částka ve fondu rezerv a rozvoje činí 3 miliony 463 tisíc Kč.

Z této částky se uvolňuje 100 tisíc na výrobu a rozmístění odpadkových košů a 100 tisíc na výrobu brány i pořízení oplocení u Hasičské zbrojnice.

Od firmy KS Katalog Servis byla předána částka 25 tisíc na vybavení jedné třídy v MŠ. Sponzorský dar.

Následovala diskuze přítomných občanů.

- výkaly od psů – málo košů na výkaly, nedostatečná práce Městské policie

Bylo konstatováno, že práce Městské policie v nedávné době byla dosti aktivní, někteří občané se dokonce domnívali, že kontroly byly až moc přísné. Koše na výkaly nebudou umístěné v obvodu, jelikož se budou pořizovat koše na odpady, do kterých se výkaly též mohou umístit – jejich počet v brzké době vzroste. Občané, kteří uhradily poplatky za psi obdrželi igelitové pytlíky na sběr výkalů

- využitelnost hřiště u hasičské zbrojnice a dostupnost klíčů. Především byla kritizována dostupnost klíčů od ,,tartanu“, jelikož diskutující prohlásila, že nemá možnost si klíče v běžných úředních hodinách vyzvednout. Starosta uvedl, že již bylo více variant kde se klíče vyzvedávaly, ale neosvědčily se. Pokud bude předložen reálný návrh nebrání se změně.Bylo navrženo požádat paní vedoucí restaurace „U Mže“ o tuto službu.

- zábrany v místě pro přecházení na Chebské ulici, v části Amesbury. Bylo přislíbeno, že bude oslovena SÚS města Plzně a bude zjednána náprava.

- žádost o finanční příspěvek na oslavy 90. let křimického fotbalu. Bylo konstatováno, že již žádost byla předložena na ÚMO. Jelikož tak bylo učiněno po stanoveném termínu bude žádost opět předložena sportovní a finanční komisi k řádnému projednání. Dále byl zastupitelkou podán návrh, aby sportovci oslovili i další ,,nadační a sportovní“ organizace, které na podobné oslavy dle její zkušenosti přispívají.

21.03.  17:30

Mimořádné zasedání zastupitelstva MO5.
Program jednání: návrh na odkoupení pozemku z majetku ČD do majetku Magistrátu města Plzně
Ověřovatelé zápisu: p. Wágnerová a p. Jílková
Zastupitelé byli seznámeni s programem a poté byla diskuze k jedinnému bodu programu, který nesnesl odklad do řádného termínu zasedání zastupitelstva.
V závěru diskuze se zastupitelé shodli na tom, že odkoupení pozemku je přínosem, jelikož české dráhy rozprodávají svůj majetek a hrozí, že některé pozemky odkoupí různí spekulanti s pozemky. Předmětný pozemek se nachází mezi budovou českých drah a pozemkem Kovošrotu Suda a pro obvod je v budoucnu využitelný, proto bylo přikročeno k hlasování. Zastupitelé jednohlasně vyjádřili souhlasné stanovisko k záměru města Plzně a se zakoupením pozemku souhlasili. Magistrát města Plzně po tomto souhlasném stanovisku bude dále jednat o koupi předmětného pozemku.

16.02.  16:30

Zasedání zahájil starosta obce, omluvil dva ze členů zastupitelstva a seznámil přítomné s programem jednání. Kontrolou zápisu byly pověřeny a odsouhlaseny p. Jílková a p. Forejtová. Po kontrole plnění usnesení z minulého zasedání byli přítomní seznámeni s činností starosty obce. Mimo jiné se zúčastnil 3x zasedání zastupitelstva města Plzně kde byl projednáván projekt na výstavbu rodinných domů v Malesicích a svod odpadních vod do řeky Mže. Intervenoval proti tomuto řešení, ale současné stanovisko je prozatím nezměněné. Zúčastnil se kolaudačního řízení přístavby MŠ kde nebyly shledány žádné závady. Dále oslovil zahradní architektku, aby zpracovala návrh na terénní úpravy. Proběhla schůzka se starostou obce Vejprnice a dle sdělení pana starosty budou tyto schůzky častější a bude zde probíhat v budoucnu spolupráce. Proběhla schůzka s divadelním spolkem Jezírko, které hodlá v rámci Zámeckých slavností v letošním roce uskutečnit 6-7 představení i s premiérou. Byl osloven deníkem Metro a jedná se o účasti tohoto média na Zámeckých slavnostech. Deník Metro bude při konání slavností provádět zpoplatněné propagační práce. Sdělil přítomným, že se zúčastnil schůze tělovýchovného klubu Křimice kde byla zvolena nová předsedkyně p. Slavotínková. Předchozí předsedkyni p. Jílkové poděkoval za její činnost. Dále informoval přítomné, že pro letošní rok od útvaru investic města Plzně nebude poskytnuta žádná částka pro obvody města. Na území Křimic budou probíhat pouze dokončovací práce na zastávce ČD Skvrňany, aby byla splněna podmínka EU a v letošním roce byl celý koridor uveden do provozu – jedná se o finance z Evropských fondů. Jiné investice pro Křimice nebudou poskytnuty. Informoval přítomné o stavební dokumentaci pro výstavbu Chebská x Prvomájová – bude zahájeno stavební řízení. Sdělil přítomným statistiku práce Městské Policie a konstatoval, že v současné době je tato práce minimální. Prostory, které byly vybudovány pro Městskou Policii na úřadě MO5  jsou v současné době využívané jen 3x týdně a ve velmi malé míře. Je to důsledkem odchodu policistů ze sboru – skoro polovina.

Zastupitelé byly dále informováni o odkupu pozemků v k.ú. Křimice. Jedná se o pozemky ve vlastnictví bývalého státku Jeneč (v likvidaci), především pod místními komunikacemi a chodníky. Informoval město, že je prioritním zájmem obvodu, aby tyto pozemky byly odkoupeny.

Seznámil přítomné se záměrem ustanovit Komisi pro rozvoj okrajových částí obvodu. Tato komise zajistí lepší projednávání návrhů od občanů, které v současné době zajišťoval osadní výbor. Za okrajovou část „Brůdek“ byly jmenováni p. Šlajer a p. Skalická, za východní část Plzeňské ulice (zde byl do současné doby osadní výbor) byla jmenována p. Vítovcová a za zastupitelstvo MO5 byl jmenován p. Slepička. První zasedání komise proběhne 28. 3. 2011 v 16:30 v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5.

Informoval přítomné o zpoplatnění některých prací dobrovolného Hasičského sboru i o roční dotaci, která v letošním roce činí 210 tisíc korun. Zároveň vyjádřil poděkování sboru za práce při nedávných povodních. Samozřejmě poděkoval i rybářům a občanům, kteří se také nemalou měrou podíleli na prevenci a odstraňování škod po záplavách.

Finanční výbor informoval o změně rozpočtu z důvodu třídění odpadu.

Byly projednány finanční příspěvky pro Klub seniorů a fotbalový klub Křimice. Klub seniorů požádal o částku 10.000,- Kč a tato jim byla schválena. Fotbalovému klubu byla schválena dotace ve výši 27.000,- Kč.

Protože není v současné době v Plzni platná vyhláška o odpadech (v jednání) a někteří občané Křimic své komunální odpadky umisťují do odpadkových košů nebyl jejich počet v posledních letech navyšován. Dle dotazníků od občanů, ale byla zjištěna poptávka po jejich navýšení. Bude řešeno a již probíhá jednání s firmou, která dodá nové odpadkové koše.

Zastupitelstvo bylo informováno, že náklady na likvidaci černých skládek (důsledek absence vyhlášky) v Křimicích se pohybují ročně kolem 30 tisíc.

Na zasedání byli přítomni i oba křimičtí kronikáři. Sdělili přítomným, že elektronická podoba kroniky je již uzavřena-dokončena. Písemná (ruční) forma probíhá a bude dokončena dle zákona nejpozději do konce měsíce května.

Před diskuzí bylo přikročeno ke zrušení stávajícího osadního výboru a jmenování výše uvedené komise – bylo odsouhlaseno.

V diskuzi byly projednány návrhy osadního výboru. Body č. 1.-3. budou projednávány při jednání nově zvolené komise. Bod č. 4 nebyl projednán z důvodu nedostatku finančních prostředků. Bod č. 5: zajištění údržby silničního příkopu v Plzeňské ulici byl projednán a bude řešeno s vlastníkem komunikace. Další příspěvky do diskuze nebyly.

26.01.  17:30

Dnešní mimořádné zastupitelstvo se sešlo pouze k projednání a schválení jednoho bodu a to změně územního plánu katastrálního území v Křimicích . Jednalo se o 6 územních míst, kde by se na některých z nich mohlo v budoucnu postavit bytové domy, satelit rodinných domů, golfové hřiště, rekreační areál s koupalištěm, či obchodně-sportovní komplex. Tuto poslední změnu navrhovala firma Amesbury, která již před 4 lety chtěla využít západního obchvatu a sjezdu k těmto pozemkům.

Většina změn se týká pozemků rodiny Ing. Jaroslava Lobkowicze

Pro zvětšení plánků prosím klikněte.

2010

Návrh stavby

15.12. 16:30 Na dnešním zastupitelstvu se mimo stanovené body projednávaly personální změny osadního výboru okrajové části Křimic „Ovčín“.Odstupujícího pana Cimrmana nahradila Alena Vítovcová, která byla zvolená předsedkyní tohoto výboru. Osadní výbor kritizoval úklid sněhu na chodnících u zastávek MHD „Pošta 2“ a východní části Plzeňské ulice. Dále oprávněně připomínali neúměrné vyjíždění kamiónů a dodávek z nouzového výjezdu Keramiky Soukup na Plzeňskou ulici. „Pan starosta před půl rokem sliboval nápravu a zatím žádné změny“ tvrdí S.Mastný. Na to vystoupil zástupce Keramiky pan Hnát a napadl tyto občany, že brání rozmachu firmy a předložil návrh nové stavby areálu.  I přes toto nediplomatické jednání udělali lidé z Plzeňské ulice vstřícný krok a projednají možnou variantu této stavby. *Krajský soud Keramice Soukup letos opětovně zamítl výstavbu logistického centra naproti obytné zóně(poznámka autora).

*

H.Forejtová volí starostu

8.11. V 17:00 poprvé zasedalo nové zastupitelstvo a volilo nového starostu a místostarostu.

Sešlo se deset zastupitelů z jedenácti. Dva zastupitelé za Plzeňskou alianci a osm  za SNK. Mohla proběhnout tajná volba. Starostou se stal opět Petr Otásek a jeho zástupkyně bude Marcela Wágnerová. Opoziční strana navrhovala Hanku Jílkovou. Byla ovšem převálcována v poměru 8:2 hlasy. Po té bylo slavnostní zasedání zastupitelstva  starostou Otáskem ukončeno.  Přítomná veřejnost byla tímto překvapena, protože očekávala volbu finančního a kontrolního výboru.

Staronový starosta

Zastupitelé

13 Reakce na “Zastupitelstvo”

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner