PostHeaderIcon Přírodní památky

Lípy v Křimicích
 
Lípy v Křimicích jsou památné stromy . Obě vzrostlé a mohutné lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) rostou na pravém břehu původního koryta řeky Mže nedaleko restaurace U Mže. Jejich stáří je odhadováno mezi 180 až 260 lety, výška přesahuje 35 m a 33 m, měřený obvod kmene je 414 cm a 494 cm (měření 2001). Za památné stromy vyhlášeny 18. února 2002, chráněny jsou pro svůj vzrůst.

Starobylé lípy

Detail stromu

 

 

 

 

 

 

Ginkgo – jinan v Křimicích

 Legendární tajemný „jakolistnáč“ zná snad každý. V Plzni můžeme nalézt několik vzrostlých exemplářů např. v Mlýnské strouze pod Vodárenskou věží, před základní školou na Jiráskově náměstí, v soukromé zahradě v Mánesově ulici, v zahradě hotelu CD Diplomat, před Křimickým zámkem (jediná známá samice). V současné době se do okolí lidských sídel vysazují přednostně samčí jedinci z důvodu absence nepříjemné zapáchajících plodů.

Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny rozeznává dva typy VKP.

První skupinu tvoří prvky, které jsou v definici tohoto pojmu přímo uvedeny a jsou tedy významnými krajinnými prvky ze zákona. Jsou to: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.

Druhou skupinou jsou části krajiny, které orgán ochrany přírody zaregistruje jako významný krajinný prvek, zejména meze, trvalé travní plochy, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

Registrované  významné krajinné prvky na území Křimic

V současné době je v Plzni vyhlášeno 70 těchto významných krajinných prvků:

 

Mokřad u Ovčína

 

 Registrační číslo: 0402
Datum registrace: 27.1.1999

 

Katastrální území: Křimice
Parcelní čísla: 753/2 část, 885/1,2; 885/4,5;  886/1, 2, 3; 890/41, 890/43

Důvod ochrany:  lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační funkce

 

Křimický hřbitov

 Registrační číslo: 1301                                                    
Datum registrace: 24.5.1999

Katastrální území: Křimice
Parcelní čísla: 1101, 1102, 1103

Důvod ochrany:  cenná plocha z krajinářského, botanického a historického hlediska

 

Parčík u Lobkowiczké hrobky

 Registrační číslo: 1401
Datum registrace: 1.11.1999

Katastrální území: Křimice
Parcelní čísla: 407,408/1, 408/2, 409, 410/1,

 část 410/2, 411, 412, 413/1, 413/2, 414

Důvod ochrany:  cenná lokalita z hlediska historického a krajinářského

Dolov

Registrační číslo: 0401
Datum registrace: 6.11.2001

Katastrální území: Křimice
Parcelní čísla: 873/1-4; 873/8,9,10, 874/6, 874/1, 912/1, 2, 1289, 1399, 1400/1,2;

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce,  třešňový extenzivně obhospodařovaný selský sad

Zámecký park v Křimicích 

Registrační číslo: 0303
Datum registrace: 7.9.2000

Katastrální území: Křimice
Parcelní čísla: 595/1, 7, část 594

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského, dendrologického a historického hlediska

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner